Het bestuur van de organisatie

Het bestuur van de aanvragende organisatie is en blijft verantwoordelijk voor het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.
Het bestuur dient aldus te zijn ingericht dat een onafhankelijke taakvervulling van het bestuur en zijn individuele leden is gewaarborgd. Hierbij dienen de volgende richtlijnen in acht te worden genomen.

a)  Voor het nemen van besluiten is een meerderheid van stemmen vereist. Ieder bestuurslid heeft één stem.
b)  Een bestuurder is slechts tezamen met één of meer andere bestuursleden bevoegd tot het vertegenwoordigen van de organisatie. Tenzij statutair anders is overeengekomen.
c)  Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. Met name niet daar waar het gaat om de functies penningmeester/ voorzitter/ directeur/ oprichter. Voorbeeld: man en vrouw in functie van voorzitter en penningmeester.
d)  De leden van het bestuur mogen een redelijke vergoeding ontvangen in overeenstemming met de werkzaamheden en het resultaat van de fondsenwerving. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en toegelicht.
e)  De leden van het bestuur van de fondsenwervende organisatie mogen naast hun functie als bestuurslid geen directe betrokkenheid hebben bij:
- Een derde partij waaraan de fondsenwervende instelling de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat
- Een derde partij waarmee de fondsenwervende instelling op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht
- Met een derde partij zoals boven bedoeld wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect – met of aan de fondsenwervende organisatie is verbonden.

Stukken voor de aanvraag

Bij de aanvraag dient de aanvrager zorg te dragen voor de aanlevering van de benodigde stukken zoals:
 • begroting over het komende jaar goedgekeurd door het bestuur
 • jaarrekening van voorgaand kalenderjaar; dit mag zijn een samenstellingverklaring, een beoordelingsverklaring of een goedkeurende accountantsverklaring.
 • statuten akte van oprichting
 • recente kopie Kamer van Koophandel inschrijving
 • kopieën van legitimatiebewijs bestuursleden volgens Kamer van Koophandel
 • kopie bewijs ANBI-status (goedkeuring Belastingdienst)
 • Verstrengeling van belangen

  Het bestuur van de organisatie danwel het toezichthoudend orgaan van de organisatie, zorgt ervoor dat geen verstrengeling van belangen tussen de fondsenwervende instelling en de bestuursleden en/of de medewerkers en/of, indien van toepassing, de leden van het toezichthoudend orgaan bestaan.
  a)  Mocht er een verstrengeling ontstaan dan dient het betrokken lid dit te melden aan het bestuur of het toezichthoudende orgaan van de organisatie waarin hij/zij zitting heeft. Het desbetreffende lid dient zich vervolgens te onthouden van stemrecht alsmede besluitvorming om het eindoordeel niet te kunnen beïnvloeden.
  b)  Mocht zich een verstrengeling van belangen voordoen tussen de fondsenwervende organisatie en een of meer van haar bestuurders, kan de organisatie slechts worden vertegenwoordigd indien en voor zover de statuten van de fondsenwervende instelling hierin voorzien. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging mag niet worden toegekend aan die personen die het betreft inzake de verstrengeling van belangen.
  c)  Als de fondsenwervende organisatie een toezichthoudend orgaan heeft, dienen de statuten bij een verstrengeling van belangen tussen de organisatie en een of meer van haar bestuursleden, de bevoegdheid tot vertegenwoordiging aan het toezichthoudende orgaan over te dragen. Mocht zich ten aanzien van laatstgenoemde of een of meer van haar leden een verstrengeling van belangen voordoen, is de eerste zin van sub b van dit artikel van toepassing. Indien de fondsenwervende organisatie aangemerkt wordt als vereniging, dan dient bij algemene vergadering te allen tijde een vertegenwoordiger te worden gekozen.

  Besteding fondsen

  Stichting Keurmerk Goed Besteed hanteert niet de rigide 25% kosten norm. Maar kijkt naar de organisatie en doelstelling. Hierdoor ontstaat een realistisch beeld van de omvang en aard van de organisatie in verhouding tot fondsenwerving en kosten van de organisatie t.o.v. de doelstellingen.

  Geheimhouding

  Keurmerk Goed Besteed - daaronder mede begrepen zijn directeur, medewerkers van het bureau, alsmede interne en externe deskundigen betrokken bij Keurmerk Goed Besteed - zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens die door de Aanvrager of de Keurmerkhouder aan Keurmerk Goed Besteed ter beschikking zijn gesteld. Deze verplichting geldt niet voor gegevens die duiden op door de Aanvrager of Keurmerkhouder begane strafbare feiten, of gegevens die een openbaar karakter hebben, zoals de statuten, dan wel gegevens die de Keurmerkhouder krachtens dit reglement aan derden ter beschikking stelt.