Het Keurmerk Goed Besteed

Het uitvoeren van beoordelingen vormt de kerntaak van Keurmerk Goed Besteed. De beoordelingen zijn erop gericht te kunnen vaststellen of een instelling al dan niet voldoet aan de criteria die Keurmerk Goed Besteed heeft opgesteld inzake een betrouwbare en verantwoorde fondsenwerving en besteding. Dit is in het belang van zowel de betrokken instelling als het publiek.

De criteria zijn ontwikkeld door het bureau, extern financieel specialisten, accountant en Keurmerk Goed Besteed. Het is duidelijk dat veranderingen die wezenlijk bijdragen aan de verbetering en de kwaliteit van de richtlijnen ook in de regels van Keurmerk Goed Besteed tot uiting zullen komen. Als aan de opgestelde criteria wordt voldaan, zal het Keurmerk Goed Besteed verstrekt worden aan de aanvrager die hierdoor kan aantonen te voldoen aan richtlijnen. Tevens kan de gekeurde organisatie zijn/haar achterban hierover informeren. Het is duidelijk dat de uitvoering van de fondsenwerving en besteding een verantwoordelijkheid van het bestuur van de instelling zelf is. Keurmerk Goed Besteed neemt met zijn beoordeling dan ook geen verantwoordelijkheid voor de instelling. Evenmin spreekt Keurmerk Goed Besteed een waardeoordeel uit of een bepaald goed doel gesteund zou moeten worden. Die beslissing is en blijft voorbehouden aan de gever.

Het voeren van het Keurmerk Goed Besteed

Het Keurmerk Goed Besteed, zoals geregistreerd en gevoerd, omvat een grafische afbeelding(logo) met het bijbehorende Keurmerk Goed Besteed bewijs. Tevens wordt is voor het voeren van het Keurmerk Goed Besteed een richtlijn opgesteld. De Keurmerk Goed Besteed houder is met inachtneming van de richtlijn bevoegd het Keurmerk Goed Besteed logo als zodanig op schriftelijke en audiovisuele materialen te gebruiken. Dit recht wordt verleend voor de duur van een periode van maximaal 1 jaar. Bij het einde van de overeenkomst vervalt ieder recht op het voeren van het Keurmerk Goed Besteed. De Keurmerk Goed Besteed houder dient dus zelf tijdig zorg te dragen voor verlenging.

Beleid

 • In verband met de continuďteit van de aanvragende organisatie stelt het bestuur een beleidsplan op voor een jaar.
 • De medewerkers/vrijwilligers van de organisatie worden op de hoogte gebracht van de hoofdlijnen van dit beleidsplan.
 • Het beleidsplan voorziet in de vastgestelde doelstellingen en prioriteiten van de organisatie.
 • Het bestuur stelt voor het einde van het boekjaar een begroting vast voor het volgende jaar waarin de doelstellingen, programma’s, activiteiten en beoogde resultaten duidelijk zijn beschreven.
 • Het bestuur controleert en evalueert regelmatig de uitvoering van het beleid, indien nodig stelt men dit bij.
 • Jaarrekening

  De jaarrekening geeft een weergave van de inkomsten en uitgaven gedurende een jaar met opgenomen de staat van baten en lasten. De staat van baten en lasten is de optelsom van een heel jaar. De bezittingen en verplichtingen van een instelling aan het eind van het jaar staan in de balans. De balans is een momentopname aan het eind van dat jaar. De jaarrekening begint meestal met de balans, dan de staat van baten en lasten en vervolgens de toelichtingen op de afzonderlijke posten. Aan het eind van de jaarrekening bevindt zich de accountantsverklaring, het bewijs van de accountant dat de boekhouding gecontroleerd is en de wettelijke regels zijn gevolgd.

  Noot:
  Dit kan al een samenstelling verklaring(lichtste vorm) zijn, wel opgemaakt door een erkend accountant bureau. Het verdient bovendien aanbeveling de donateurs te informeren over de staat van baten en lasten.