Reglement Keurmerk Goed Besteed


Artikel 1. Definities
Onder de navolgende begrippen wordt verstaan:

ANBI:
Algemeen Nut Beogende Instelling. Een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

GDO:
Goede Doelen Organisatie. Een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke organisatie die een algemeen nuttig doel nastreeft.

Keurmerkcriteria:
De criteria waaraan een Aanvrager dient te voldoen om het Keurmerk te verkrijgen en te behouden. De Keurmerkcriteria staan vermeld op www.kgb-online.nl

Keurmerkhouder:
De GDO die het Keurmerk heeft verkregen.

Keurmerklogo:
Beeldmerk van het Keurmerk.

Artikel 2. Algemeen
2.1 Dit Reglement is van toepassing op alle aspecten van het Keurmerk, inclusief de Aanvraag, de activiteiten van de Keuringsorganisatie en de verhouding tussen de Aanvrager/Keurmerkhouder en de Keuringsorganisatie. De rechten en plichten over en weer tussen de Aanvrager/ Keurmerkhouder en de Keuringsorganisatie worden in dit Reglement volledig geregeld.

2.2 Stichting Keurmerk Goed Besteed is verantwoordelijk voor de inhoud van het Reglement.

2.3 De Aanvrager aanvaardt de toepasselijkheid van dit Reglement door het enkele feit van het indienen van zijn Aanvraag.

2.4 Stichting Keurmerk Goed Besteed behoudt zich het recht voor het Reglement te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.

2.5 De Aanvrager is bekend met de criteria zoals beschreven op de website. Stichting Keurmerk Goed Besteed behoudt zich het recht voor de Keurmerkcriteria te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.

2.6 De Aanvrager/Keurmerkhouder zal het Keurmerk en het Keurmerklogo niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor het is toegekend.

Artikel 3. Aanvraag
3.1 Met de aanvraag van het Keurmerk Goed Besteed via de website www.kgb-online.nl, verklaart de aanvrager akkoord te gaan met het reglement. Na het klikken door de aanvrager op de knop Ďverzenden' ontvangt deze een (online) factuur van de Keurings-organisatie. Voor de eerste Aanvraag dient het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald aan de Keuringsorganisatie op het beschikbaar gestelde rekeningnummer.

3.2 Bij de Aanvraag voor het Keurmerk dienen per post te worden ingestuurd:
 • begroting over het komende jaar goedgekeurd door het bestuur
 • jaarrekening van voorgaand kalenderjaar; dit mag zijn een samenstellingverklaring, een beoordelingsverklaring of een goedkeurende accountantsverklaring
 • statuten akte van oprichting
 • recente kopie Kamer van Koophandel inschrijving
 • kopieŽn van legitimatiebewijs bestuursleden volgens Kamer van Koophandel
 • eventuele kopie bewijs ANBI-status (goedkeuring Belastingdienst)


 • 3.3 Nadat de Aanvrager de complete Aanvraag heeft ingediend, wordt deze Aanvraag met de in Artikel 3.2 genoemde documenten door de Keuringsorganisatie beoordeeld. De Keurings-organisatie rapporteert per email aan de Aanvrager over de juistheid en volledigheid van de antwoorden. Indien de antwoorden niet voldoen en/of indien niet alle gevraagde documenten zijn verstrekt, rapporteert de Keuringsorganisatie hierover per email aan de Aanvrager.

  Artikel 4. Verlenen van het Keurmerk
  4.1 De Aanvrager / Keurmerkhouder dient aan de volgende criteria te voldoen: (1) beschikken over de ANBI-status; (2) beschikken over bonafide bestuurders; (3) inzicht geven in de strategie van de organisatie; (4) inzicht geven in de financiŽle kerngegevens; (5) helder communiceren met donateurs en andere belanghebbenden.

  4.2 Indien is vastgesteld dat aan de keurmerkcriteria wordt voldaan en indien de juiste documenten zijn aangeleverd, wordt door de Keuringsorganisatie het Keurmerk verleend aan de Aanvrager.

  4.3 Indien blijkt dat een Aanvrager/ Keurmerkhouder onjuiste informatie heeft verstrekt zal, afhankelijk van de ernst van de fout, een waarschuwing worden gegeven of het Keurmerk voor een nader te bepalen periode worden ontnomen. De Keuringsorganisatie zal in dat geval op haar website publiceren waarom het Keurmerk van de betreffende GDO is ontnomen.

  Artikel 5. Jaarlijkse actualisatie/toezicht
  5.1 De Keurmerkhouder is verplicht om jaarlijks (op de datum van de eerste verlening van het Keurmerk + 12 maanden) verlenging van het Keurmerk aan te vragen.

  5.2 Verzuimd met de aanvraag te voldoen of is men nalatig met aanleveren van de benodigde documenten kan intrekking van het Keurmerk het gevolg zijn. Als de gegevens op 30 dagen na de datum zoals bedoeld in Artikel 5.1 niet zijn nageleefd, kan de Keuringsorganisatie het Keurmerk intrekken.

  5.3 Indien is vastgesteld dat aan de Keurmerkcriteria wordt voldaan en indien de juiste documenten zijn aangeleverd wordt het Keurmerk verlengd door de Keuringsorganisatie.

  Artikel 6. Jaarlijkse Vergoeding
  6.1 Per periode van 12 maanden wordt een hertoetsing bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag dient jaarlijks uiterlijk op de datum van de verlening van het Keurmerk + 12 maanden te worden betaald door de Keurmerkhouder. De hoogte van de herkeuring kosten zijn vastgesteld op Ä400,-- De Keuringsorganisatie stuurt een (on-line) factuur aan de Keurmerkhouder. Indien de Keuringsorganisatie 14 dagen na de hiervoor bedoelde datum de betaling nog niet heeft ontvangen, ontvangt de Keurmerkhouder een aanmaning. Indien de Keurmerkhouder na ťťn aanmaning nog niet heeft betaald, kan de Keuringsorganisatie het Keurmerk intrekken.

  6.2 Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die de Keuringsorganisatie en/of de Stichting maken met betrekking tot Aanvrager, komen voor rekening van de Aanvrager.

  6.3 De Keuringsorganisatie heeft het recht om de jaarlijkse vergoeding met ingang van 1 januari 2010 jaarlijks te verhogen of te verlagen.

  6.4 Als het Keurmerk tussentijds wordt ingetrokken of als de Keurmerkhouder tussentijds besluit om geen gebruik meer te maken van het Keurmerk, ontvangt de Keurmerkhouder geen restitutie van (een deel van) de jaarlijkse vergoeding.

  Artikel 7. Communicatie
  7.1 De Keurmerkhouder heeft de plicht het Keurmerklogo op de homepage van zijn website te plaatsen. Eveneens heeft de Keurmerkhouder de plicht om het feit dat ze het Keurmerk hebben verkregen, binnen drie maanden nadat ze het hebben verkregen, dit per email en/of per post aan hun donateurs moeten melden. Stichting Keurmerk Goed Besteed stelt het op prijs als de Keurmerkhouder het Keurmerklogo ook op andere communicatie uitingen plaatst. Het Keurmerklogo wordt in diverse formats (digitaal, print, etc.) verstrekt door Stichting Keurmerk Goed Besteed en de Keuringsorganisatie.

  7.2 Achter het Keurmerklogo dat de Keurmerkhouder op de homepage van zijn website dient te plaatsen, dient de link naar de website van het Keurmerk Goed Besteed opgenomen te worden. Waardoor belanghebbenden direct inzichtelijk hebben wie Keurmerkhouders zijn.

  Artikel 8. Aansprakelijkheid
  8.1 De Keuringsorganisatie is, behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor schade die de Aanvrager/Keurmerkhouder lijdt, ingevolge het al dan niet verlenen, intrekken of opschorten van het Keurmerk.

  8.2 De Keuringsorganisatie sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid voor alle schade uit, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle (in)directe schade, verband houdende met het gebruik van het Keurmerk.

  8.3 De Aanvrager/Keurmerkhouder vrijwaart de Keuringsorganisatie voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met door de Keurings-organisatie uitgebrachte rapporten of met het verstrekken van het Keurmerk.

  Artikel 9. Overmacht
  In geval de Keuringsorganisatie door overmacht verhinderd wordt haar verplichtingen voortvloeiende uit dit Reglement na te komen, heeft de Keuringsorganisatie het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat de Keuringsorganisatie tot enige schadevergoeding aan de Aanvragers/ Keurmerkhouders gehouden is.

  Artikel 10. Sancties
  Indien blijkt dat een Aanvrager/ Keurmerkhouder niet meer voldoet aan de Keurmerkcriteria, dan wel zich niet houdt aan het Reglement zal, afhankelijk van de ernst van het feit, een waarschuwing worden gegeven of het Keurmerk voor een nader te bepalen periode worden ontnomen. De Keuringsorganisatie zal in dat geval op haar website publiceren waarom het Keurmerk van de betreffende GDO is ontnomen.

  Artikel 11. Klachten en Geschillen
  Aanvragers en Keurmerkhouders dienen eventuele klachten met betrekking tot het Keurmerk in te dienen bij de Keuringsorganisatie. De Keuringsorganisatie zal de klacht behandelen. Indien de Aanvrager / Keurmerkhouder niet tevreden is over de afhandeling van de klacht door de Keuringsorganisatie kan hij beroep aantekenen bij Stichting Keurmerk Goed Besteed. Tegen de beslissing van Stichting Keurmerk Goed Besteed is geen beroep mogelijk.

  Artikel 12. Toepasselijk recht
  Op dit Reglement en op alle zaken die samenhangen met het Keurmerk is Nederlands recht van toepassing.